AGRONOM® Nová funkce, která Vám ušetří čas

Automatické navázaní produkčních bloků při přečíslování, rozdělení nebo spojení 

Automatické navázaní produkčních bloků při přečíslování, rozdělení nebo spojení

Přečíslování bloků zejména při rozdělení nebo spojení bloků a dodržení správné návaznosti činilo v praxi potíže. V programu AGRONOM® je důležité dodržet návaznost, která říká z kterých bloků aktuální blok vznikl. Toto je důležité z hlediska evidence plodin, ale primárně z hlediska sledování aplikace hnojiv a následných bilančních výpočtů.

Program nyní zcela nově identifikuje na základě „starých a nových“ mapových podkladů návaznost číslování produkčních bloků. Výsledek lze korigovat nebo potvrdit. 

Tato automatická funkce pomůže zejména při provádění úprav před odesláním osevních postupů na portál farmáře. 

  

Výpočet bilance živin

Nová legislativní povinnost

Od roku 2021 je nutné počítat bilanci dusíku na celé obhospodařované ploše zemědělského podniku. Započítává se přívod dusíku hnojením a spotřebování dusíku pěstováním a sklízením plodin. Za tři roky nesmí celková bilance dusíku překročit 70 kg/ha.

Vedením evidence hnojení a sklizně v programu Agronom® máte přehled o bilanci dusíku, který můžete vidět v tiskových sestavách (Součet dusíku za hosp. rok – PBKO0364). Program sečte veškerý dusík z provedeného hnojení od 1.7. do 30.6. a přidá k němu dusík z plodin vázajících dusík symbiotickou fixací (80 kg/ha u jednoletých a 240 kg/ha u víceletých). Plodiny vázající dusík symbiotickou fixací mají tuto hodnotu zadanou v číselníku plodin.

Sklizením plodiny dochází ke spotřebování dusíku plodinou, dojde tedy k odečtu tohoto dusíku v bilanci. Množství dusíku potřebného na jednu měrnou jednotku výrobku je možné zkontrolovat v číselníku plodin. Plodinu je možné sklízet na různé způsoby – na zrno (slámu), na zeleno, na siláž. Program vždy započítá množství dusíku dle zvoleného výrobku. Při sklízení vedlejšího výrobku, nejčastěji slámy je možné zaznamenat sklizené množství slámy nebo program přepočítá sklizené množství slámy dle sklizeného množství hlavního výrobku (zrna). I v těchto případech se dusík ze slámy zahrne do bilance dusíku. V případě ponechání a zapravení slámy na poli se dusík do bilance nezapočítá. V tomto případě zase plníte jinou legislativní povinnost, a to zapravení organického hnojení na 20 % orné půdy. Zapravení slámy je nutné zaznamenat do evidence hnojení. Pokud v číselníku plodin u hlavního výrobku nastavíte „Nabízet hnojení“, po sklizni tohoto hlavního výrobku dojde k nabídce zapravení slámy, což vám opět pomůže a urychlí nezbytnou evidenci.

Program AGRONOM® nejpoužívanější agronomický software v ČR zjednoduší veškeré činnosti spojené s agronomickou evidencí